واحد روابط عمومی-اداری

برای انسان جز حاصل تلاش او نیست سوره نجم آیه ۳۹

واحد اداری گروه کارخانجات آرشیا همانند دیگر واحدهای مجموعه پرتوان و همنفس با اهداف شرکت ،تحت عناوین مسئولیتهای ذیل در حال انجام وظیفه میباشد:

مسئول جذب و گزینش :

از آنجایی که جذب نیرو از حساسیت خاصی برخوردار است پس از تکمیل فرم مصاحبه عمومی و تخصصی و همچنین  برای واحدهای فنی پس از انجام آزمون عملی،نیروگرفته می شود . در حال حاضر تعداد ۱۵۰ نفر نیروی انسانی با تخصص و تجارب گوناگون در واحدهای تولید ، اداری و منابع انسانی ، مالی ، کنترل کیفی و بازرگانی شاغل می باشند . شاغلین تولیدی و واحدهای وابسته با مدارک تحصیلی دیپلم و سایر واحدها با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر از لیسانس می باشند

سر پرست روابط عمومی :

این شرکت به علت صادرات و نوع محصول تولیدی دارای بازدیدکننده های ویژه  و متنوع میباشد لذا مسئول مربوطه کلیه هماهنگیهای لازم را با سازمانها و ارگانهای دولتی ، غیر دولتی ، شرکتها و … را انجام می دهد .

سرپرست امور کارکنان :

کلیه قراردادها ، تسویه حساب ، ورود و خروج پرسنل ونهایتاکارکرد و حقوق دستمزد کارکنان با نرم افزارهای مربوطه (  pw karaو الگوریتم پایا ) انجام می شود

مسئول دبیرخانه و بایگانی و مرکز پیام :

ارتباطات اولیه  به صورت تلفنی و یا مکاتبه ای با این قسمت انجام می شود . کلیه نامه های وارده ، صادره و حتی مکاتبات داخلی  از طریق نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری ارجاع و قابل پیگیری میباشد که بایگانی نامه ها به سه صورت امکان پذیر است :

۱-     بایگانی سیستماتیک ( اتوماسیون اداری )

۲-     بایگانی جاری

۳-     بایگانی راکد

مسئول خانه بهداشت و واحد HSE

این قسمت توسط مشاور بهداشت حرفه ای که از مرکز بهداشت محل معرفی شده اند انجام وظیفه می کند . این شرکت دارای بهگر وایستگاه بهگر می باشد کلیه پرسنل ابتدای استخدام آزمایشات بدو استخدام انجام می دهند و سالیانه یک مرتبه آزمایشات ادواری و دو مرتبه آزمایشات مربوط به کارت سلامت جهت پرسنل تولید و واحدهای وابسته با هزینه شرکت انجام می گردد .

مسئول انتظامات :

از آنجایی که مسئولین انتظامات معرف شرکت هستند و کارشان  از حساسیت خاصی برخوردار است پرسنل در این قسمت دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم و همچنین رزمی کار باشند  .

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .