ارزشهای سازمانی

گروه کارخانجات زیتون آرشیا ارزش های سازمانی خود را بر مبنای اصول زیر قرار داده است.

آموزش مستمر

راستی و صداقت نسبت به ذینفعان

شـایسته سالاری

یـکپارچگی تیم

التزام به رشد گروه

آرشیا

آرشیا کلمه ایست ایرانی و به دوران زرتشتیان بازمیگردد. از نظر لغوی به معنای تاج و تخت پادشاهی و تخت و اورنگ و مرکب دوران هخامنشیان است.

در فرهنگ اوستایی به معنی راست و درست می باشد.

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .