انواع روغن زیتون

روغن زیتون به صورت زیر طبقه بندی می گردد:

۱- روغن زیتون طبیعی خام (Virgin olive oil)

این روغن با روش مکانیکی از میوه تازه و سالم با شرایط خوب ساخت، بدون هیچگونه عمل آوری، به جز شستشو و جداسازی و صاف کردن به دست می آیند و شامل:

Ø      روغن زیتون طبیعی ممتاز( (Extra virgin olive oil

روغن زیتون خالص و طبیعی با مجموع اسیدهای چرب آزاد ۸/۰ درصد بر حسب اولئیک است. از نظر ارزیابی حسی این روغن فاقد هرگونه صفت منفی می باشد و در این روغن طعم میوه ای که یکی از صفات مثبت در روغن زیتون است بالاتر از صفر می باشد.

Ø      روغن زیتون طبیعی درجه یک( Virgin olive oil)

روغن زیتون خالص و طبیعی با مجموع اسیدهای چرب آزاد کمتر از ۲ درصد بر حسب اسید اولئیک است. از نظر ارزیابی حسی میانه صفات منفی در این روغن کمتر از ۵/۲ و شدت طعم میوه ای در این روغن ها بیش تر از صفر است.

Ø      روغن زیتون طبیعی معمولی ( Ordinary Virgin olive oil)

روغن زیتون طبیعی و خالص با مجموع اسیدهای چرب آزاد کمتر از ۳/۳ درصد برحسب اسید اولئیک است. طبقه بندی این روغن از نظر حسی بسته به وجود یا عدم وجود صفت میوه ای در محصول متفاوت است. اگر محصول دارای طعم میوه ای باشد در صورتی در این گروه قرار می گیرد که میانه صفات منفی آن بزرگتر از ۵/۲ و کمتر یا مساوی ۶ باشد. در صورت عدم وجود طعم میوه ای در محصول اگر میانه صفات منفی روغن در محدوده ۰ تا ۵/۲ قرار بگیرد روغن زیتون مورد آزمون یک روغن زیتون طبیعی معمولی است.

Ø      روغن زیتون طبیعی لامپانت ( Virgin olive oil Lampante)

این روغن زیتون طبیعی برای مصرف خوراکی مناسب نیست و میزان اسیدهای چرب آزاد آن بر حسب اسید اولئیک بیشتر از ۳/۳ درصد است. از نظر ارزیابی حسی میزان میانه صفات منفی در این روغن بیشتر از ۵/۶ است. این روغن را می توان به مصارف صنعتی رساند و یا تصفیه نمود.

۲-  روغن زیتون تصفیه شده (Refined olive oil)

این روغن از تصفیه روغن زیتون طبیعی با استفاده از روش های تصفیه به دست می آید. تصفیه نباید باعث تغییر ساختمان گلیسریدی اولیه روغن بشود. اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اسید اولئیک نباید از ۳/۰ درصد بیشتر شود.

۳- روغن زیتون (Olive oil)

این روغن از مخلوط کردن روغن های زیتون طبیعی و روغن زیتون تصفیه شده به دست می آید. اسیدیته آزاد آن بر حسب اسید اولئیک کمتر از ۱ درصد می باشد( در استاندارد ایران کمتر از ۵/۱ درصد)

۴- روغن حاصل از تفاله زیتون خام (Crude olive pomace oil)

این روغن از تفاله زیتون استخراج شده ( استخراج معمولا با استفاده از حلال های شیمیایی و گاها بدون استفاده از حلال صورت می پذیرد) می توان آن را به  مصرف صنعتی رساند و یا برای مصرف تصفیه نمود.

۵- روغن حاصل از تفاله زیتون ( تصفیه شده) (Refined olive- pomace oil)

این روغن از تصفیه روغن حاصل از تفاله زیتون خام با استفاده از روش های تصفیه به دست می آید. تصفیه نباید باعث تغییر ساختمان گلیسریدی اولیه روغن بشود. اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اسید اولئیک نباید از ۳/۰ درصد بیشتر باشد.

۶- روغن تفاله زیتون (Olive- pomace oil)

این روغن از اختلاط روغن حاصل از تفاله زیتون ( تصفیه شده) و روغن های زیتون طبیعی به دست می آید. این روغن برای مصرف مناسب بوده و اسیدیته آزاد آن نباید بیشتر از ۱ درصد باشد.

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .