اهمیت و جایگاه زیتون در ایران

زيتون از قديمي ترين گياهان شناخته شده اي است كه بعنوان يكي از منابع مهم غذايي در تامين سلامت و انرژي مورد نياز انسان نقش به سزائي دارد. ميوه و روغن زيتون داراي ارزش غذائي فراواني بوده و نقش موثري در تامين سلامتي، پيشگيري وكنترل بيماريهاي ناشي از ناراحتي هاي گوارشي، سيستم گردش خون و غيـره دارد. دركشـور مـا عليرغم قدمت ديرينه كشت اين درخت تا قبل از سال ۱۳۷۲(جز در منطقه رودبار و طارم كـه از روغن زيتون براي بخشي از پخت و پز خود استفاده مي نمودند ) در ساير مناطق و استانهاي كشـور ايـن روغـن بسيار ارزشمند و مفيد چندان شناخته شـده نبـود و عمومـاً بـراي مصـارف سـالاد و دارويـي مـورد اسـتفاده قـرار ميگرفت.  با توجه به برنامه ريزي هـاي انجـام شـده وزارت جهادكشـاورزي سطح زيركشت حـدود ۱۰۳هزار هكتار در ۲۶ استان كشور در سال۱۳۹۰ مي باشد. بطوركلي متوسط عملكرد بدليل قـديمي بـودن برخـي از باغات و جوان بودن باغهايي كه بتازگي احداث شده اند در ايران حدود ۲۳۰۰ كيلوگرم در هكتـار بـوده و در ۴ استان كشور ( گيلان، قزوين، زنجان و گلسـتان ) كـه حـدود ۷۵ درصـد توليـد كشـور را بخـود اختصـاص داده عملكرد توليد ۸/۳ تن در هكتار است وگزارشهايي نيز مبني بر افـزايش عملكـرد حـدود ۲۸ تـن در هكتـار در استان زنجان و ۱/ ۳۰ تن در استان فارس توسط باغداران پيشرو وجود دارد. مصرف سـرانه روغـن زيتـون از ۳۰ گرم به ۱۵۰ گرم ( با واردات ) و مصرف كنسرو از ۲۰ گرم به ۵۰۰ گرم در سـالهـاي اخيـر افـزايش يافتـه است.

برخي از ارقام زيتون موجود در ايران

اهمیت-و-جایگاه-زیتون-در-ایران

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .