واحد برنامه ریزی

۱-معرفی واحد و دامنه فعالیت: واحد برنامهریزی به بخشی اطالق میگردد که وظیفه برنامهریزی و نحوه استفاده بهینه از تمامی منابع را برای پاسخگویی به نیازهای فروش و مشتریان دارد. این واحد وظایف خود شامل طراحی و استقرار سیستمهای بهینه نیروی انسانی، مواد، اطالعات، تجهیزات و انرژی بر اساس اصول و روشهای تحلیلی و تعیین و ارزیابی خروجیهای مورد انتظار سیستم را در دامنه کلیه فعالیتهای کارخانه با هدف بهینهسازی تمامی منابع انجام میدهد. ۲-اهم وظایف: •ایجاد پایگاه داده در خصوص زمانهای تولید )زمانسنجی فعالیتهای تولید( و بهروزآوری این اطالعات. •گردآوری و تهیه نموداریهای OPC محصوالت و بهروزآوری. •تهیه و تدوین لیست مواد محصوالت )BOM( و بهروزآوری آنها. •طراحی و نقشهکشی جانماییها و لیوت خطوط تولید و بهروزآوری در صورت نیاز. •طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت شامل ISO9001 و ISO22000 و نظامهای مدیریتی کیفی شامل ۵S، نظام پیشنهادات ونگهداشت این سیستمها و ایجاد مکانیسم بودجهبندی سالیانه •برآورد نیروی انسانی الزم برای واحد تولید به تفکیک بازههای زمانی )فصلی( با توجه به پیشبینی فروش. •برآورد بودجهای مواد اولیه مورد نیاز براساس پیشبینی فروش و سفارشگذاری. •برآورد ملزومات مصرفی تولید براساس پیشبینی فروش و سفارشگذاری. •برآورد ظرفیت تولید دستگاهها و پیشبینی تجهیزات مورد نیاز با توجه به پیشبینی فروش. •برآورد و محاسبه مقادیر نقطه سفارش مواد اولیه و ملزومات مصرفی )در صورت نیاز( و اعالم به واحد انبار. •برنامهریزی مواد و نیروی انسانی با توجه به برنامه فروش هفتگی و تنظیم برنامه تولید با هماهنگی با واحد تولید و فروش. •کنترل تولید روزانه و تحلیل مغایرتهای نیروی انسانی، مواد اولیه و محاسبه راندمان و بهرهوری و ارائه گزارشات میزان تولید، میزان مواد مصرفی و انحرافات شامل برنامهای، ضایعات، توقفات و دوبارهکاریها. • تحلیل بازهای )هفتهای/ ماهیانه( انحرافات تولید به تفکیک مواد مصرفی و نیروی انسانی و دوبارهکاریها و ضایعات، توقفات دستگاهها. • نظارت بر سطح موجودیهای مواد اولیه و اعالم خریدهای اقتصادی در زمان مناسب. • اعالم ورود مواد اولیه و سایر تجهیزات به واحدهای مسئول و ذیربط و انجام هماهنگیهای الزم. • کنترل و ارزیابی فعالیتهای تولید و تالش برای بهبود وضعیت ارگونومی و بهرهوری فعالیتهای تولید و بهبود شرایط و ابزار تولید. • کنترل و ارزیابی زمانهای تولید و تحلیل باالنس خط و بهبود امور تولید با رفع گلوگاهها. • برنامهریزی و کنترل پروژههای مقطعی در سازمان. • پایش فرآیند نت و محاسبه شاخصهای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات.

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .