واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفی گروه کارخانجات زیتون آرشیاکه از نیروهای کارشناس ومتخصص در زمینه صنایع غذایی تشکیل شده است ازهمان ابتدای تاسیس شرکت با هدف گذاری و تدوین نظامنامه های کیفی مشخص و مدون سعی در احقاق شعار شرکت ، یعنی کیفیت بهترین تبلیغ است ، داشته است.کنترل مواد اولیه، فرآیند تولید و محصول نهایی مراحلی است که این واحد بطور جدی برنامه ریزی پایش آن ها را در دستور کار خود قرار داده و تمام مراحل اعلام شده را براساس استانداردهای ملی، بین المللی کنترل می کند. در برخی از موارد حتی پایشی سختگیرانه تر و براساس استاندارد کارخانه ای صورت می گیرد.مونیتورینگ کیفیت تا ارائه محصول به دست مشتری از مهمترین برنامه های این واحد است. واحد کنترل کیفیت آرشیا بسیار کوشا و فعال انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی مشتریان و مصرف کنندگان را بررسی ودر جهت اجرایی نمودن آن ها و رضایتمندی مشتری گام بر می دارد.وجود آزمایشگاه مجهز به جهت کنترل مواد اولیه و محصول در جهت حفظ و ارتقای سطح کیفی محصول نهایی از اقدامات مهم گروه کارخانجات زیتون آرشیامی باشد. برنامه آموزشی مدون و دورههای بازآموزی پرسنل دخیل در امر تولید بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در راستای افزایش سطح آگاهی و توجه به کیفیت توسط آنها، از دیگر اقدامات مهمی است که گروه آرشیا انجام داده است بطوری که هر یک از اعضای مرتبط با مواد اولیه تا ویزیتور معرفی کننده محصول از پارامترهای مهم در حفظ و یا افزایش کیفیت محصول تولیدی در شرکت آگاه بوده و تمام تلاش خود را برای صیانت از آن به کار می برند.

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .